Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj Napoca

 

 

              

   

     
 

 

 

 

 

   

 înapoi

 

    

ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR
DECLARAŢI  ,,ADMIS

 

Candidaţii declaraţi ,,ADMIS” în sesiunea IANUARIE 2019 a concursului de admitere se vor prezenta la sediul instituției noastre pentru începerea cursurilor în ziua de 03 FEBRUARIE 2019 (accesul pe la P.C.A. nr. 2 - strada Atelierului), până la ora 1000, având asupra lor următoarele:

·        carte de identitate;

·        diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original; (cei care nu le au la dosar) neprezentarea acestor documente atrage după sine neînmatricularea candidatului admis;

·        cardul de sănătate;

·        îmbrăcăminte civilă adecvată sezonului;

·        echipament sportiv (încălţăminte şi trening);

·        umeraşe, papuci de casă, pijama;

·        ustensile pentru igiena personală;

·        materiale pentru întreţinerea încălţămin­tei şi a îmbrăcămintei;

·        rechizite şcolare (7 caiete studenţeşti a 100 file);

Cursanții trebuie să facă dovada încheierii contractului individual de muncă de la ultimul loc de muncă.

 

ATENȚIE!

Ř Se interzice accesul elevilor în incinta școlii cu laptopuri personale sau alte dispozitive de stocare a datelor;

Ř Elevii vor fi alocați la hrană începând cu data de 04.02.2019. Este permis accesul în școală cu alimente neperisabile care vor fi consumate în data de 03.02.2019.

 

 

PRECIZĂRI PRIVIND CONTRIBUŢIA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE SPECIFICĂ ELEVILOR 

 

            În conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) lit. a) şi lit. b) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asigurare socială de sănătate, fără plata contribuţiei, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi (.....) şi dacă nu realizează venituri din muncă, precum şi soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

 

          Prin urmare, elevii şcolii care au împlinit vârsta de 26 de ani, pentru a beneficia de asigurare de sănătate, trebuie să efectueze formalităţi pentru înregistrarea lor ca persoană asigurată, urmând să achite personal contribuţiile datorate la Casa de Asigurări de Sănătate.

 

          Pentru informaţii privind conţinutul dosarelor individuale, vă rugăm să contactaţi Biroul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan”.

 

PRECIZĂRI PRIVIND EŞALONAREA PLĂŢII

CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SPECIFICĂ ELEVILOR

 

 

Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:
    (1) La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, înlesniri la plată, în condiţiile legii.
    (2) La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autorităţile administraţiei publice locale care administrează aceste bugete, pot acorda, pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, următoarele înlesniri la plată:
    (3) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local;    

    

 

Obiectul eşalonării:
    (1) Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru:
    - obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;       

    (3) Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată.

 

Pentru informaţii vă rugăm să contactaţi Biroul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”.